System nagród i kar w naszym przedszkolu.

SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO PRZESTRZEGANIA USTALONYCH ZASAD POSTĘPOWANIA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W ŁYSYCH


Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady „KONTRAKTU GRUPOWEGO”:

•pochwała wobec grupy,
•pochwała indywidualna,
•pochwała przed rodzicami,
•atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci,
•darzenie dziecko szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności,
•symbol uśmiechniętej buzi na koniec dnia obok imienia dziecka,
•dostęp do atrakcyjnej zabawki.

Nagradzamy za:

• stosowanie ustalonych umów i zasad,
• wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania,
• wypełnienie podjętych obowiązków,
• bezinteresowną pomoc innym,
• stosowanie zasad ochrony przyrody,
• aktywny udział w pracach grupy.

Formy karania za niestosowanie się do ustalonych wspólnie zasad

•upomnienie słowne ( przypomnienie obowiązujących zasad ),
•rozmowa – przedstawienie następstw zachowania
•wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
•odsunięcie na krótki czas od zabawy,
•skłonienie dziecka do autorefleksji w "kąciku przemyśleń"
•poinformowanie rodziców o przewinieniu,
•zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.

Kary stosujemy za:

•nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
•stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
•zachowania agresywne,
•niszczenie wytworów pracy innych, ich własności,
•celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków.
Przedszkolowo.pl logo